Menu
Obec Čeložnice
ObecČeložnice

Zánik platnosti

Zánik platnosti povolení k odběru povrchových a podzemních vod a vypouštění odpadních vod do povrchových a podzemních vod k datu 1.1.2008

Úvodem je třeba uvést, že zákon č.254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, (vodní zákon), upravuje veškerá práva k povrchovým a podzemním vodám, mezi které patří i nezbytná povolení k odběrům podzemních nebo povrchových vod a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Tato povolení k „odběrům“ a „vypouštění“ (nazývaná v terminologii vodního práva „nakládáním s vodami“) byla v minulosti vydávána podle předpisů, které problematiku oprávnění k odběrům podzemní a povrchové vody a vypouštění odpadních vod řešily principielně jiným způsobem a neodpovídaly pravidlům přijatým Českou republikou se vstupem do Evropské unie a bylo proto zapotřebí systém vydaných povolení sjednotit.

Podle ustanovení článku II bodu 2 zákona č.20/2004 Sb., kterým se mění zákon č 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), zaniká platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31.12.2001, nejpozději dnem 1.1.2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. Ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona, kterým je dána možnost prodloužit tato povolení, tímto není dotčeno.

Zjednodušeně řečeno, všechna povolení k odběrům podzemních a povrchových vod, pokud se netýkala potřeby jednotlivé konkrétní domácnosti, vydaná před 1.1.2002 pozbývají k datu 1.1.2008 svou platnost. K tomuto datu zanikají také všechna povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do vod podzemních (bez ohledu na to pro koho byla vydána).

Tato omezení se nevztahují na odběry vody z veřejných vodovodů nebo vypouštění odpadních vod do veřejných kanalizací, kde potřebná povolení zajišťuje jejich vlastník.

Ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona umožňuje prodloužení platnosti povolení, pokud se nezměnily podmínky, za nichž bylo toto povolení vydáno a lze konstatovat, že toto řízení je ve srovnání s klasickým povolením k nakládání s vodami jednodušší. Přestože však jde o zjednodušený postup pro možné prodloužení shora uvedených povolení, není na něj právní nárok!!! Žádost o prodloužení povolení podle § 9 odst.4 vodního zákona je však nezbytné podat nejpozději 6 měsíců před ukončením platnosti takového povolení. Po této lhůtě již nejde o režim ustanovení § 9 odst.4 (tedy o zjednodušený postup), ale o klasické povolení k nakládání s vodami (povolení k odběru povrchové nebo podzemní vody nebo vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních), se všemi jeho komplikacemi. Ani na vydání nového povolení není právní nárok.

Z výše uvedeného vyplývá, že všechna tato povolení zaniknou k datu 1.1.2008 ze zákona, pokud jejich držitel včas, tj. nejpozději do 1.7.2007 (včetně) nepodá žádost o jejich prodloužení a v následném řízení nebude jeho povolení prodlouženo. Příslušným vodoprávním úřadem ke změně povolení k nakládání s vodami je ten vodoprávní úřad, který by byl oprávněn takové povolení vydat. Lze pak doporučit, aby držitelé shora uvedených typů povolení k nakládání s vodami prověřili svá povolení a v případě potřeby zavčas požádali vodoprávní úřad o jejich prodloužení.

K uvedené problematice byla zřízena www stránka ministerstva zemědělství (www.zanikpovoleni.cz), na níž jsou uvedeny všechny potřebné informace k dané problematice a bezplatná telefonní linka (800 101 197), kde je možné tyto informace taktéž získat.

Odkazy na tyto webové stránky je možné najít taktéž na www stránkách Jihomoravského kraje. Konkrétní informace jsou připraveny podat i příslušné vodoprávní úřady, kterými jsou v převážné většině úřady obcí s rozšířenou působnosti (odbory životního prostředí, vyjma MěÚ Boskovice, kde je jím odbor technické ochrany životního prostředí a Magistrátu města Brna, kde je jím odbor vodního a lesního hospodářství) nebo také krajský úřad. Příslušný vodoprávní úřad, kam Váš případ patří, zjistíte jednoduchým způsobem na shora uvedené adrese www.zanikpovoleni.cz na internetu.

Informace pro oprávněné uživatele vod ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov podají pracovníci MěÚ Kyjov, odboru životního prostředí:

Příloha informační leták Mze a MŽP

Úřad

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Upozornění

Obecní úřad Čeložnice upozorňuje na zákaz tvoření ohnišť a skládek dřeva na obecních pozemcích v rekreační oblasti Pastviny. Nerespektováním tohoto upozornění hrozí ztráta financí na udržování krajinotvorby.

V obci Čeložnice platí zákaz podomního a pochůzkového prodeje včetně poskytování služeb.

Obec Čeložnice

Čeložnice a Chřiby. První písemná zpráva o obci je z roku 1131, kdy Čeložnice náležely olomouckému biskutskému statku v Šitbořicích. Na území obce jsou dvě památky zapsané ve státním seznamu nemovitostí kulturních památek. Uprostřed obce je zvonice postavená v roce 1854 a na ni jsou umístěny sluneční hodiny, které jsou zachovalou památkou dovednosti místních stavitelů. Další památkou je kříž u silnice na němž je vyryt letopočet 1802. Obcí protéká čeložnický potok na jehož horním toku se nachází tůňka, která je významným krajiným prvkem.

  • 1131 založení
  • 424 obyvatel
  • 280 m n. m.
  • 6,32 km²

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odkazy

krizport

klesti

Facebook

facebook_01

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

nahoru